Mer info om vårt nyhet om Korona

Somalisk Velferdsforening For Østfold

(Org. nr. 991 73 1784) ble stiftet i 29.11.2008.

Post Boks 121

1607 Fredrikstad

Kort Presentasjon av somalisk velferdsforening for Østfold.

Somalisk velferdsforening for Østfold er en frivillig organisasjon for det somaliske samfunnet i Fredrikstad. Foreningen har som formål å arbeide for å sikre og forbedre det somaliske miljøet i Fredrikstad. Fremme gjensidig forståelse og kunnskap mellom somaliere og det Norske samfunnet. Foreningen ble stiftet året 2008 for en demokratisk prosess.

VISJON

Vår visjon er å få det somaliske samfunnet i Østfold til å bli et godt fellesskap, bli integrerte, engasjerte og inkluderende. Skape et nettverk, bygger tillitt og åpner sosiale fellesskap mellom somalisk miljøet og i det Norske samfunnet i Fredrikstad slik hver og en kan bidra og gjør sitt best i samfunnet. Foreningen vil jobbe med å styrke Somalisk språk, historie, kulturarv og identitet samtidig være en brobygger mellom samfunnet.

                                                                   MÅL

 • Skape en arena for mestring, fellesskap og trivsel
 • Skape godt felleskap i samfunnet.
 • Få eller hjelpe folk med utdanning og jobb
 • Forebyggende arbeid kriminalitet, diskriminering og radikalisering.
 • Motarbeide frafallsproblematikken og utenforskap blant norsk-somaliere
 • Motivere ungdommene til utdanning og arbeid.
 • Skape tillit og bedre forhold mellom somalisk miljøet og barnevernet i Fredrikstad.
 • Tilby leksehjelp både barn ung og voksen.


Det er mange områder vi er engasjerte over og vil satse på disse.

 • Utdanning- leksehjelp, motivasjon seminar, undervisning kulturopplæring.
 • Idrett/Fritid- svømmeopplæring- Svømming- Fotball- Cup og turneringer.
 • Kultur & Integrering gjennom temakvelder Og dialog.
 • Styrking av demokrati, likestilling og menneskerettigheter.
 • Mentor program en ny satsing program hvor mentorer hjelper, lære og veilede barn og unge til å oppnå faglig selvtillit.
 • Arrangementer, overnatting opplevelse og livsmestring, Tusenfryd tur.
 • Tilby gratis frukt til barna som får leksehjelp undervisning i helgene.

§ 3 Medlemskap

 1. Personer som bor i Østfold og som oppfyller medlemskapets krav, samtidig godtar SVFFØ hovedformål og betaler medlemskontingent til SVFFØ kan bli medlem.
 2. Det er kun årsmøtet som kan endres medlemskontingent

§ 4 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er normalt valgbare til styret, først etter å ha vært med i organisasjonen i to år. Ved spesielle situasjoner kan møtet fravike dette kravet.

Alle forenings medlemmer som oppfyller 18 år har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen

§ 5 Regler for Endring av vedtektene

Vedtektsendringer:

Forslag om endringer i vedtektene må være innsendt til styret minst 2 mnd får årsmøtet og utsendt til medlemmene minst 14 dager før møtet . Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall av de fremmøte stemmeberettingeårsmøtet.

Denne foreningen er selv egne.

 • Ikke som har krav på utdeling av overskudd
 • Ingen som hefter for forenings gjeld

§ 6 Kantine

 1. Styre skal velge ut et medlem som skal drive kantine.
 2. Valget medlem gjennom trekning skal drive kantine i tre år.
 3. Trekningen skal skje den første uke i januar.
 4. Kantine skal ha egen konto for drift utgifter og inntekter.

§ 7 Foreningens organer

Foreningens organer

 • Årsmøtet
 • Styret
 • Valgkomite

§ 8 Årsmøtet

Årsmøtet er foreningens høyeste organ og er åpent for alle medlemmer.

Årsmøtet skal behandle:

Årsmøtet skal:

1.      Behandle Somalisk Velferds forening For Østfold årsmelding

2.      Behandle Somalisk Velferds forening For Østfold regnskap

3.         Behandle innkomne forslag

4.         Fastsette kontingent

5.      Vedta Somalisk Velferds forening For Østfold budsjett

6.         Velge:

 •                Styre
 •            Valgkomite

Forslag om saker som skal behandles på årsmøtet må være innkommet til styret senest 4 uker før årsmøtet. Forslag om lovendring, eksklusjon og andre viktige saker må være kunngjort for medlemmene senest 14 dager årsmøtet. Viktige saker hvis behandling ikke kan utstå til årsmøtet, kan av styret forelegges medlemmene til skriftlig avstemming.

Årsmøtet- med foreløpig program- skal kunngjøre for medlemmene seneste 4 uker på forhånd og skal avhold innen oktober måned.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret med minst 14 dager frist. Slikt møte skal også avholdes dersom minst 30 medlemmene krever dette.

§ 10 Styret

Styret består av følgende representanter:

Leder:                                                                      

Neste leder:

Økonomiansvarlig:

Sekretær:

Idrettsansvarlig:

Kulturansvar:

Styremedlem:

Styrets funksjonsperiode er 2 år gjeldene, med mulighet for gjenvalg

Styret innkalles etter beslutning av leder eller hvis minst tre styremedlemmer kreves det.

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er til stede. Leder har ved stemmelikhet dobbeltstemme. Det utarbeides protokoll fra styremøtene.

Viktigste saker hvis behandling ikke kan utstå til årsmøtet, kan av styret forelegges medlemmene til skriftlig avstemming. Andre møter og kurs arrangeres ved behov etter styre behandling. Foreningen betaler etter regning alle nødvendige utgifter for styremedlemmenes reiser i foreningens anliggende.

§ 11 valgkomiteen

 • Valgkomiteen består av leder og seks medlemmer.
 • Valgkomiteen velges av årsmøtet for kommende styrets funksjonsperiode.
 • Valg av valgkomite skjer ved simpelt flertall.
 • Valg av valgkomite kan på pekes av styret.

§ 12 Oppløsning (§ 12 kan ikke endres.)

Oppløsning av Somalisk Velferds forening For Østfold Kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

Sammenslutning med andre interesseorganisasjoner anses ikke som oppløsning av Somalisk Velferds forening For Østfold Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring, jfr. § 5.